Anastasia Giannakidou Receives a Franke Fellowship!

Congratulations to Anastasia Giannakidou who has received a Franke Fellowship for next year!